“Waiting for You” in choir class

%22Waiting+for+You%22+in+choir+class

Bowen Tian, ’20, sings the popular Chinese song “Waiting for You” in Choir class.